Algemene Voorwaarden van Christel opgesteld te Almere, op 01 August 09, gedeponeerd bij de KvK Flevoland, nummer 32135797 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Christel heeft Leveringsvoorwaarden opgesteld ter bescherming van beide partijen en kan zo een succesvolle koop en verkoop garanderen. Onderstaande leveringsvoorwaarden en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling bij Christel en elke overeenkomst tussen Christel en koper. Het doen van een bestelling betekent dat koper akkoord gaat met deze Voorwaarden.

Levertijd

De levertijd vangt aan op het moment dat Christel de betaling heeft ontvangen. De door Christel opgegeven levertijd is slechts indicatief. Indien onverhoopt een product, om welke reden dan ook, een langere levertijd heeft dan op de site per product staat aangegeven zal deze vertraging nooit langer duren dan 30 werkdagen, tenzij per e-mail anders is afgesproken. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan AL wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is Christel bij een overeenkomst met een koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

Verzending

Christel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de bestellingen. De producten zullen worden verzonden via TPG Post. Voor verzendingen binnen Nederland zullen de op dat moment geldende tarieven van TPG Post worden aangehouden. De gehanteerde verzendkosten zijn te lezen en/of te downloaden via de Webwinkel van Christel. Voor verzendingen naar een adres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten en levertijden. Verzendkosten komen altijd voor rekening van koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Als plaats van levering geldt het woonadres van koper dat het laatst aan Christel kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. Christel stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door TPG Post. Ingeval koper zelf het vervoer van de goederen verzorgt, draagt hij zelf het vervoersrisico.

Retourneren

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering te retourneren aan Christel Braniff, Hofmark 271 1355AW Almere. Koper betaalt en draagt risico voor retourzending. Producten die niet meer in originele verpakking zijn kunnen niet retour genomen worden. Koper moet er voor zorgdragen dat de goederen retour worden gestuurd in dezelfde staat als waarin hij de goederen heeft ontvangen. Het aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is. Te weinig of ongefrankeerde zendingen worden geweigerd. Retourneren is niet mogelijk als de verantwoordelijkheid van de beschadiging bij TPG Post ligt en het product op verzoek van koper op een bepaalde wijze is gedecoreerd of op maat is gemaakt.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1: vestiging: Christel, tevens handelend onder de namen Christel, www.Gothic-Lolita-Emporium.nl, gevestigd en kantoorhoudende aan de De Hofmark 271 1355AW Almere.
1.2: verkoop op afstand: Een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.3: overeenkomst: Elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
1.4: koper: De opdrachtgever, koper, afnemer of een ieder die met Christel een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Christel een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.
1.5: communicatietechniek op afstand: Een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
1.6: aanbod: Elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde Voorwaarden, zoals Christel die in haar catalogus, folders of anderszins aan de koper doet;
1.7: prijs: De prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;

Artikel 2 _ Toepasselijkheid
2.1: Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Christel zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene VerkoopVoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Flevoland en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via onze internetsite te raadplegen;
2.2: Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.3: Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4: Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Christel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Christel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 _ Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1: Alle aanbiedingen van Christel zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product.
3.2: Christel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.3: Alle aangeboden producten en/of diensten zijn duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.
3.4: Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld. Elke nieuwe aanbiedingsprijs stelt de voorafgaande aanbiedingsprijs buiten werking.
3.5: Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Christel is Christel gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Christel dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 _ Bestellen
4.1: Nadat Christel een bestelling van koper heeft ontvangen, zendt Christel binnen twee (2) werkdagen per e-mail een ontvangstbevestiging naar koper, ten gevolge waarvan een overeenkomst tot stand komt.
4.2: De per e-mail verzonden ontvangstbevestiging naar koper is tevens de nota welke vooraf moet worden voldaan aan Christel,
4.3: Indien het door koper bestelde product onverhoopt niet meer leverbaar is, zal Christel koper hiervan binnen vijf (5) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst per e-mail op de hoogte stellen, ten gevolge waarvan de overeenkomst zal zijn ontbonden, tenzij Christel en koper per e-mail anders overeenkomen.
4.4: De administratie van Christel en van de door Christel ingeschakelde distributeur(s) gelden, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door koper bij Christel geplaatste bestellingen en gedane betalingen en van door of namens Christel verrichte leveringen.
4.5: Zowel Christel als koper erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
4.6: Indien koper opdracht wil geven voor het maken van een product naar eigen ontwerp, ontvangt hij van tevoren een gespecificeerde offerte van de kosten. Deze offerte blijft 14 dagen geldig. Gaat koper akkoord met de offerte dan bevestigt hij dit met een e-mail, ten gevolge waarvan een overeenkomst tot stand komt en beide partijen zich moeten houden aan het gestelde in de Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden van Christel. De bestelling wordt zoveel mogelijk op maat gemaakt, afhankelijk van de door koper verstrekte gegevens.Christel houdt zich het recht voor om in bepaalde gevallen kleine wijzigingen te mogen aanbrengen als de constructie dat vraagt.
4.7: Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Deze zullen te allen tijde schriftelijk of per e-mail aan koper worden bevestigd.

Artikel 5 _ Prijzen en betalingen
5.1: De vermelde prijzen zijn per stuk, in Euro, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen. De BTW wordt afzonderlijk vermeld op de factuur.
5.2: Prijs-, model-, uitvoeringswijzigingen, en typefouten voorbehouden.
5.3: Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
5.4: In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
5.5: Betaling kan alleen door middel van overschrijving op de bank- of girorekening van Christel, handelend onder Christels Sewing Box ,Almere rekeningnummer :5433676
5.6: Aflevering van het product vindt uitsluitend plaats nadat bijschrijving op de bank- of girorekening van Christel een feit is en het product gereed is voor verzending aan koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 _ Ingebrekestelling
6.1: Bij het plaatsen van een bestelling verplicht koper zich wettelijk tot betalen.
6.2: Indien Christel binnen veertien dagen na het tot stand komen van de overeenkomst geen volledige betaling heeft ontvangen, kan koper van rechtswege in verzuim worden gesteld. Voorts komen dan alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten ten laste van koper, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van verdergaande schade.
6.3: De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en worden berekend over de openstaande hoofdsom.

Artikel 7 _ Garantie
7.1: Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
7.2: Christel staat ervoor in dat de geleverde producten deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod
7.3: Geringe afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
7.4: Indien het geleverde product niet deugdelijk is en/of niet voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties kan koper binnen dertig (30) dagen na aflevering van het product een beroep te doen op de garantieregeling. Koper dient binnen deze termijn een e-mail te zenden naar Christel, waarin wordt aangegeven wat de gebreken van het product zijn.
7.5: Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt heeft Christel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde, vermeerderd met de verzendkosten van de retourzending, daarvan te restitueren.
7.6: Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van koper vallen niet onder de garantie.
7.7: Het recht op vervanging dan wel ontbinden van de koopovereenkomst komt koper niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
7.8: Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde producten sluit elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.
7.9: Alle door Christel aangeboden producten hebben een garantieperiode van een (1) jaar. Daar waar door de fabrikant wasvoorschriften, gebruiksvoorschriften e.d. worden gegeven stelt Christel zich niet aansprakelijk voor foute en/of onvolledige informatie die leiden tot defecten of verlies van het product.

Artikel 8 _ Eigendomsvoorbehoud
8.1: Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Christel verschuldigd is, heeft voldaan.
8.2: Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op koper over.

Artikel 9. Intellectuele en industriele eigendomsrechten
9.1 Een ieder dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Christel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 Christel garandeert niet dat de geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10 _ Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst en overmacht
10.1: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst tengevolge van omstandigheden, die Christel bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
10.2: Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht – behoudens in geval van overmacht – de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is koper gehouden aan Christel de in verband met de uitvoering van de overeenkomst reeds gemaakte kosten te vergoeden.
10.3: In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
10.4: Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Christel geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Christel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.5: Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Christel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht worden in ieder geval de navolgende omstandigheden begrepen:
– stagnatie in de toelevering bij (leveranciers van)Christel;
– ernstige bedrijfsstoringen bij Christel;
– transportstagnatie;
– overheidsmaatregelen.

Artikel 11 _ Bestellingen/communicatie
11.1: Voor, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, gegevens, mededelingen en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Christel (dan wel door koper ingeschakelde derden), is Christel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Christel.
11.2: De administratie van Christel geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met koper in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
11.3: Niets van deze website mag zonder toestemming van Christel worden gebruikt voor andere websites en /of voor andere doeleinden, dit in de ruimste zin van het woord.

Artikel 12 _ Aansprakelijkheid
12.1: Christel is niet aansprakelijk voor door koper geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld.
12.2: Christel is niet aansprakelijk voor schade van koper voortvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in de website. Hoewel Christel de grootst mogelijke zorg besteedt aan de informatie die via haar website wordt verstrekt, is iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook uitgesloten.

Artikel 13 _ Privacy
13.1: Alle persoonsgegevens worden bij Christel opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor afhandeling van de overeenkomst. De gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht of gegeven om voor andere doeleinden te worden gebruikt.

Artikel 14 _ Geschillen
14.1: Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2: Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15 _ Vragen en klachten
15.1: Christel doet haar uiterste best om koper zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarvoor verstrekt zij via haar website al zo veel mogelijk informatie.
15.2: Mocht koper toch nog vragen of klachten hebben kan koper Christel hierover per e-mail berichten. (Christel@gothic-lolita-emporium.nl) Christel zal alle mogelijk moeite doen om voor elke klacht een passende oplossing te vinden.

Artikel 16 _ Zakelijke afnemers
16.1: Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers Bij een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is Christel gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.
16.2: Schadevergoeding bij zakelijke afnemers Christel is bij de uitvoering van een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze Voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d.

Artikel 17 _ Overige bepalingen
17.1: Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Christel, alsmede op alle bestellingen bij Christel en op alle overeenkomsten met Christel
17.2: Deze Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Christel. Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar naar koper gezonden.
17.3: Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken over (levering) van producten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
17.4: Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken over product, kan daarmee eveneens producten worden bedoeld en andersom.
17.5: Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken over koper en de bijbehorende persoonsvorm, kan daarmee eveneens de vrouwelijke vorm worden bedoeld.
17.6: Wanneer door Christel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden toestaat, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Christel deze Voorwaarden soepel toepast. Christel heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
17.7: Het is koper niet toegestaan de website van Christel te gebruiken voor handelingen of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het maken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, het zonder toestemming binnendringen in andere computersystemen, het zich presenteren onder een valse identiteit en/of het verspreiden van wettelijk verboden materiaal.
17.8: Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Christel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Christel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
17.9: Christel is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

Click here to go back to the top of the page